100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

Beräkningar på Protos Gotland

Ett fullständigt klimatbokslut har beräknats enligt GHG-protokollets metod baserat på data och aktiviteter under 2018-2020 och även fortsättningsvis. Nyckeltalet, utsläpp per kg kött, beräknas genom att slakteriets totala utsläpp fördelas över mängden slaktat kött. Vi kommer att uppdatera våra beräkningar efterhand för att säkerställa att vidtagna åtgärder har effekt. Väldefinierade och korrekt fastställda systemgränser är viktiga för att kunna kontrollera en produkts påverkan i ett livscykelperspektiv.

Det är viktigt för oss att tydligt visa vad vi inkluderar i våra beräkningar och varför så att vi kan förbättra oss. Genom att analysera produktens livscykel och hela dess påverkan kan vi bättre mäta effekter av åtgärder. En bra kartläggning ger kontroll över möjliga utsläppskällor och ger en utgångspunkt för att mäta resultatet av insatser. Det finns flera åtgärder för ett ökat kolupptag av verksamheten, dessa är mycket relevanta för klimatvärdet av produkten. Tyvärr inkluderas dessa ännu inte när vi beräknar de faktiska utsläppen enligt GHG protokollet. Om du är intresserad av att ta de av våra beräkningar är du välkommen att höra av dig till oss.

Framtiden

Vi jobbar för en framtid med klimatsmartare kött där vi ser följande:

  • Gården använder bara fossilfritt mineralgödsel i kombination med gödsel från djuren
  • Gårdens balplast är producerad av återvunnen eller förnybart material
  • Transporterna mellan gården och Gotlands Slagteri använder bara förnybara drivmedel
  • Alla förpackningar är återvinningsbara
  • Alla gårdens fordon går på fossilfria bränslen
  • Hela gården värms upp med förnybar energi och all el som förbrukas är grön
  • Gotlands Slagteri har ställt om och använder ingen fossil energi
  • Transporterna mellan Gotlands Slagteri och kund bara använder förnybara drivmedel