100%
GOTLÄNDSKT KÖTT

Vilket är det bästa klimatvalet?

Vad som är det bästa köttet från ett klimat- och miljöperspektiv beror givetvis på vilket perspektiv man har. När en lantbrukare producerar livsmedel oavsett om det är grönsaker, spannmål eller kött på en gård så behöver man ha ett helhetsperspektiv för att förstå effekterna av produktionen. Oftast odlar lantbrukaren flera olika grödor på sina åkrar och växlar dessutom gröda från år till år. En lantbrukare som föder upp djur till slakt behöver dessutom säkerställa foderproduktion av god kvalitet. Djurhållning för mjölk-, kött- och naturvårdproduktion bidrar till att helheten kan fungera och en hållbar livsmedelsproduktion vad gäller miljö, ekonomi och socialsituation.

Djur som betar är de bästa natuvårdarna

Vi behöver bl.a. fler naturvårdare, och djur som betar är de bästa naturvårdarna! Djurens trampande, betande och gödslande är avgörande för att naturen ska kunna fungera och artrikedomen frodas på Gotland. Enligt Naturvårdsverket behövs fler betande djur för att klara Sveriges miljömål. Ängar och betesmarker där kor och får vistas rymmer en oerhört rik biologisk mångfald. En enda kvadratmeter betad hagmark kan rymma över 40 olika växter som har betydelse för insekter, fjärilar och småfåglar. Dessa i sin tur behövs för pollinering och ekosystemet. Betesmarker fungerar också som koldioxidfångare genom att binda in kol och mull i marken.